ประวัติ

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) ก่อตั้งในปี พ.ศ.2522  ดังนี้

      ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมกันเมื่อ พ.ศ.2518 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมกลุ่ม บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเห็นควรมีการตั้งชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา จึงได้ร่วมกันร่างข้อบังคับชมรม และนำร่างเสนอต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2520 แต่กรรมการขอให้แก้ไข ต่อมาที่ประชุมอธิการบดีได้ให้การสนับสนุน โดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้จัดการสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2522 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ซึ่งได้นำเรื่องการตั้งชมรมมาพิจารณาอีก และมีการตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการและเป็น “ชมรมบรรณารักษ์มหาวิทยาลัย” เป็น “ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา” ได้จัดทำข้อบังคับของชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษาแล้วเสร็จในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2523 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมห้องสมุดฯ โดยดำเนินตามข้อบังคับหมวดที่ 3 ชมรมว่าด้วยการจัดตั้งชมรมในสังกัดของสมาคมห้องสมุดฯ ซึ่งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมตามข้อ 21 (1) แยกประเภทห้องสมุด และอนุมัติให้สังกัดกับสมาคมห้องสมุดฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2525 ซึ่งมี 5 ชมรม โดย มี ชบอ. เป็นหนึ่งใน 5 ชมรมนั้น

 

คณะกรรมการ

นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน                                  ที่ปรึกษา

นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์                                  ประธานชมรม

นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย                                    รองประธาน

นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง                                             ปฎิคม

นางสาวกัลยา ยังสุขยิ่ง                                          วิชาการ

นางสมปอง มิสสิตะ                                              วิชาการ

นางแสงเดือน อุบลศรี                                           วิชาการ

นางสาวปฤชญีน นาครทรรพ                                   เหรัญญิก

นางสุปริญา ลุลิตานนท์                                          เหรัญญิก

นางระเบียบ แสงจันทร์                                          ประชาสัมพันธ์

นางสาวอัญชลี สากระแสร์                                      ประชาสัมพันธ์

นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์                                 นายทะเบียน

นายฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์                                   กรรมการทั่วไป

นางสมปอง อ้นเดช                                               เลขานุการ

 

มาตรฐาน

-

 

 

ข้อบังคับ

-

 

 

ติดต่อชมรม

ติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ค

https://www.facebook.com/search/top/?q=ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

 

ข่าวชมรม

ผลการดำเนินงาน ปี 2558 (10 มิ.ย. 59)

1. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการประชุมสภาบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL) เช่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน อาสาสมัครช่วยงาน เพื่อจัดการประชุม CONSAL XVI ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร

2. ร่วมกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2558 เรื่อง  ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall)  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอแนะจากสมาชิกชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) เพื่อให้ทำหน้าที่ทาบทามสมาชิกฯ เป็นกรรมการบริหารช.บ.อ. ในวาระต่อไป (ปี 2560-2561) โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2559 กรรมการเสนอแนะที่ ช.บ.อ. ทาบทามและแต่งตั้งคือ

1) นางกรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล ศูนย์บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2) นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

3) นางสุมาลี พงศดิลก บรรณารักษ์หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. เข้าร่วมการอบรมการเข้าใช้และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ รวมทั้งระบบการสมัครสมาชิกและยืนยันสถานภาพสมาชิกทางเว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2558

5. บันทึกข้อมูล ชบอ. บนเว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ ที่ http://www.tla.or.th/club.php?club=club2

6. คัดเลือกบุคคลด้านห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อรับรางวัลจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ คือ นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของช.บ.อ และกิจกรรมด้านห้องสมุดใน Facebook ของชมรมฯ คือ https://www.facebook.com/search/top/?q=ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

 



Copyright 2016 - IGENCO