Print
Details: | Hits: 1722

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาห้องสมุด และมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพ ประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

Download เอกสาร

บันทึกเรียนเชิญ

รายละเอียดและกำหนดการ

แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF