ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานห้องสมุด

และแหล่งเรียนรู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและวัฒนธรรมไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2560 .. เป็นเวลา 4 วัน  2 คืน

 

 

 

:: อัตราค่าบริการ ::

 

เดินทางขั้นต่ำพร้อมหัวหน้าทัวร์จาก กทม. ผู้ใหญ่ 15 ท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน  ราคาท่านละ 32,500.-  บาท
พักห้องเดี่ยว  เพิ่มราคาท่านละ  4,700.-  บาท

 

 



Copyright 2016 - IGENCO