ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0
(New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

 

รายละเอียดโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library System

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library System

 

แบบตอบรับโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library SystemCopyright 2016 - IGENCO