นายกสมาคมห้องสมุดได้รับเชิญไปเป็น keynote speaker ที่ศรีลังกา และเจรจาความร่วมมือกับสมาคมห้องสมุดศรีลังกา

       ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดฯ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมสัมมนานานาชาติ International Symposium 2018 on “Emerging Trends in Education and Library & Information Science” ซึ่งจัดโดย Eastern University, Sri Lanka ณ ประเทศศรีลังกา วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 

       ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดฯ และ ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์ เลขานุการสมาคมฯ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศศรีลังกาCopyright 2016 - IGENCO