1. เลขที่ ส.044/2561 เรื่อง ขออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

2. โครงการอบรม เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด

 

3. แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรมCopyright 2016 - IGENCO