ช่องทางการสมัครสมาชิก

  ช่องทางที่ 1  (ช่องทางหลัก)  สมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ "คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก" หรือ

 

  ช่องทางที่ 2  ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอกข้อมูล และส่งให้ทางสมาคมฯ "ดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูล..."

 

อัตราค่าสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิก (บาท)

สามัญ บุคคลตลอดชีพ

2,000

สามัญ บุคคลรายปี

500

วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ

2,500

วิสามัญ บุคคลรายปี

300

นิติบุคคล ตลอดชีพ

3,000

นิติบุคคล รายปี

1,200

 

การชำระเงิน

      ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น

      ชื่อบัญชี     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ

      เลขที่บัญชี  113-221-984-8

 

หมายเหตุ

      1.  กรณีสมัครผ่านช่องทางที่ 1 (ช่องทางหลัก)  กรุณาแนบไฟล์หลักฐานแจ้งการชำระเงินส่งกลับมาที่สมาคมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

          กรณีสมัครผ่านช่องทางที่ 2  กรุณาส่งหลักฐานแจ้งการชำระเงินกลับมาที่สมาคมฯ  ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ทางไลน์สมาคมฯ Line ID : tla2497

      2.  หากสมัครในนามหน่วยงาน กรุณาใส่ชื่อบรรณารักษ์ หรือบุคคลสำหรับติดต่อกับสมาคมห้องสมุดฯ

      3.  หากสมัครในนามบุคคลกรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหากสมัครในนามนิติบุคคลกรุณากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เนื่องจากหากไม่กรอก ทางสำนักงานฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไม่ได้

      4.  สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ย้ายที่อยู่หรือสำนักงาน หรือย้ายสังกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานสมาคมฯ ทราบ

      5.  หากต้องการเป็นสมาชิกชมรมที่ 2 หรือมากกว่า ชำระค่าเพิ่มในอัตราปีละ 100 บาท ตลอดชีพ 600 บาท

 

สิทธิพิเศษของสมาชิก

      1.  ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ สิ่งพิมพ์ของสมาคมฯ ได้แก่ วารสารห้องสมุด

      2.  ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ และชมรมในสังกัด

      3.  ได้รับบริการต่าง ๆ จากสมาคมฯ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ การจัดตั้งและพัฒนาห้องสมุด

      4.  มีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมฯ การพัฒนาวิชาชีพ และบริการทางวิชาการแก่สังคม อันแสดงถึงความรู้ความสามารถของท่าน

      5.  ได้รับส่วนลดในการจัดซื้อเอกสารสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ของสมาคมฯ ในราคาพิเศษ

      6.  ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการการประกวดห้องสมุดดีเด่น และบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

 

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ                                                                  

      1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      2.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น และสอนหรือเคยสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี

 

คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ

1.  เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด 

2.  เป็นนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

3.  เป็นผู้สนใจเกี่ยวกับห้องสมุด กิจการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ

 

 Copyright 2016 - IGENCO