ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 3/2562
เรื่อง บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2561

 Copyright 2016 - IGENCO