ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2561
เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์Copyright 2016 - IGENCO