ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 8/2561
เรื่อง การจัดทำวารสารห้องสมุดฉบับออนไลน์Copyright 2016 - IGENCO