ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 2/2561
เรื่อง ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560

 Copyright 2016 - IGENCO