รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์

และสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์


รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

ชื่อเอกสาร

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

หนังสือขออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

 


Copyright 2016 - IGENCO