ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๕/๒๕๖๐
เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

แบบเสนอชื่อห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

เกณฑ์การประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐Copyright 2016 - IGENCO