ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๐

 

แบบเสนอรายชื่อผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์Copyright 2016 - IGENCO