ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๐
เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

 

แบบเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์Copyright 2016 - IGENCO