ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 71-80 of 714 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่144 ม.8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางอรทัย นิธิสกุลกาญจน์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลkung_4393@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางอรทัย นิธิสกุลกาญจน์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักงานวิทยทรัพยากร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Humanities Information Center
สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://hic.arts.chula.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์0-2218-4890-1
แฟกซ์0-2218-4896
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดSierra
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุปริญา ลุลิตานนท์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsupariya.l@chula.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสุปริญา ลุลิตานนท์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsratchakorn@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.รัชกรณ์ ศรีบุญเที่ยง
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.tru.ac.th/sing
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่99 ม.10 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทรศัพท์36817127
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpol_sdu@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนายสมพล สมดี
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Center of Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.chiangrai.rmatl.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 5712-
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดWalai AutoLib
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.ดลณพร ใจบุญเรือง
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลkung_lib@rmutl.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.ดลณพร ใจบุญเรือง
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพวังไกลวังวล
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.kkwind.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่3/64 ถ.เพชรเกษม ซ.35 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์32520500
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดPLS 5
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางคมคาย ยิบประดิษฐ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลple_108@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางคมคาย ยิบประดิษฐ์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library and information center
สังกัดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เว็บไซต์http://library.slc.ac.th/Content/main.php
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์0-2675-5304 ต่อ 4101-2, 5109
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 4
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 3
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดlibrary 2000
หัวหน้า/บรรณารักษ์ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลtirapantip@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 มิ.ย. 2560
ผู้ให้ข้อมูลดร.นารีรัตน์ กิติอาษา
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยดุสิต ธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)academic resources center
สังกัดวิทยาลัยดุสิตธานี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://library.dtc.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่เลขที่ 1 ซ.แก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดmagie library v.2012
หัวหน้า/บรรณารักษ์ณฐมน น้อยจีน
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnatamon.no@dte.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลณฐมน น้อยจีน
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยสันตพล
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)santapol college library
สังกัดวิทยาลัยสันตพล กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.stu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่299/1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์042-323-646
แฟกซ์042-204- 263
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดlibrary 2000
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสาวธิดารัตน์ นิตะยะโส
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลthidarat@stu.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวธิดารัตน์ นิตะยะโส