ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 721-723 of 723 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดรร.สวนพระยาวิทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)suanprayawittaya
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.sys.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โทรศัพท์073589009
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 4,587 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรอาจารย์/ครู จำนวน 2
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thairatwitthaya 20 (Bannongmakamong) School Library
สังกัดสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630096
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่11 หมู่ 1 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์035-466035
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 5,000 เล่ม
วารสาร จำนวน 500 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 100 แผ่น
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
อื่น ๆ จำนวน 0 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2
อาจารย์/ครู จำนวน 20
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Dhonburi Rajabhat University Samutprakan Library
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://sp.dru.ac.th/lib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์0-2325-2010 ต่อ 2010
แฟกซ์0-2325-2010 ต่อ 2009
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด