ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 711-711 of 711 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chalermprakiat Kanchanapisek Library, Samchukratanaphokaram School.
สังกัดสพม.เขต 9 กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.samchukratana.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่762 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์035-571255
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 16,313 เล่ม
วารสาร จำนวน 10 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 520 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 1 รายการ
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
อาจารย์/ครู จำนวน 3
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด ห้องสมุดเดิมจัดแยกย่อยอยู่ตามอาคารต่าง ๆ มีอาจารย์ที่ว่างจากงานสอนผลัดเปลี่ยนมาช่วยดูแล รวมเป็นห้องสมุดครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2516 อยู่ทางอาคารวิทยาศาสตร์ด้านทิศตะวันตก มีอาจารย์ภัสสร เชี่ยวศิลป์ เป็นบรรณารักษ์คนแรก ในปีพ.ศ.2519 ย้ายไปฯลฯ
โปรแกรมห้องสมุดโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System)
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุนี กล้าหาญ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลdoun2558@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล06 พ.ย. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวแสงเดือน ศิริสอ