ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 711-714 of 714 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chalermprakiat Kanchanapisek Library, Samchukratanaphokaram School.
สังกัดสพม.เขต 9 กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.samchukratana.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่762 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์035-571255
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 16,313 เล่ม
วารสาร จำนวน 10 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 520 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 1 รายการ
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
อาจารย์/ครู จำนวน 3
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด ห้องสมุดเดิมจัดแยกย่อยอยู่ตามอาคารต่าง ๆ มีอาจารย์ที่ว่างจากงานสอนผลัดเปลี่ยนมาช่วยดูแล รวมเป็นห้องสมุดครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2516 อยู่ทางอาคารวิทยาศาสตร์ด้านทิศตะวันตก มีอาจารย์ภัสสร เชี่ยวศิลป์ เป็นบรรณารักษ์คนแรก ในปีพ.ศ.2519 ย้ายไปฯลฯ
โปรแกรมห้องสมุดโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System)
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุนี กล้าหาญ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลdoun2558@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล06 พ.ย. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวแสงเดือน ศิริสอ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Maeonwittayalailivinglibraryschool
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.facebook.com/mwlivinglibrary
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่109 ม.2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์053106587
แฟกซ์053106587
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 12,000 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดlibrary2000
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราช
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลjoobjangpotja@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล28 พ.ย. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราช
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Huaikhwang Discovery Learning Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่เลขที่ 185 ติดโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์022772161
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
อื่น ๆ จำนวน 4
ประวัติห้องสมุดเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2554 โดยมีอัตลักษณ์เป็นห้องสมุดการ์ตูนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ปิดบริการ วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
โปรแกรมห้องสมุดelib
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางนฤมล สิทธิเชนทร์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลhkg.library@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล30 พ.ย. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางนฤมล สิทธิเชนทร์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนปัญญาประทีป
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Library of Panyaprateep School
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.panyaprateep.org
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่162 หมู่ 12 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์044756204 ต่อ 106
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 8,000 เล่ม
วารสาร จำนวน 10 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ฉบับ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุด๊UlibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสาวธนิดา ผิวผ่อง
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลtanida.pp@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล06 มิ.ย. 2561
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวธนิดา ผิวผ่อง