ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 711-717 of 717 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chalermprakiat Kanchanapisek Library, Samchukratanaphokaram School.
สังกัดสพม.เขต 9 กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.samchukratana.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่762 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์035-571255
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 16,313 เล่ม
วารสาร จำนวน 10 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 520 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 1 รายการ
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
อาจารย์/ครู จำนวน 3
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด ห้องสมุดเดิมจัดแยกย่อยอยู่ตามอาคารต่าง ๆ มีอาจารย์ที่ว่างจากงานสอนผลัดเปลี่ยนมาช่วยดูแล รวมเป็นห้องสมุดครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2516 อยู่ทางอาคารวิทยาศาสตร์ด้านทิศตะวันตก มีอาจารย์ภัสสร เชี่ยวศิลป์ เป็นบรรณารักษ์คนแรก ในปีพ.ศ.2519 ย้ายไปฯลฯ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Maeonwittayalailivinglibraryschool
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.facebook.com/mwlivinglibrary
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่109 ม.2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์053106587
แฟกซ์053106587
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 12,000 เล่ม
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Huaikhwang Discovery Learning Library
สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่เลขที่ 185 ติดโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์022772161
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
อื่น ๆ จำนวน 4
ประวัติห้องสมุดเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2554 โดยมีอัตลักษณ์เป็นห้องสมุดการ์ตูนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ปิดบริการ วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนปัญญาประทีป
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Library of Panyaprateep School
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.panyaprateep.org
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่162 หมู่ 12 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์044756204 ต่อ 106
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 8,000 เล่ม
วารสาร จำนวน 10 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ฉบับ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์http://subsites.dpt.go.th/library/welcome
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์022994000 ต่อ 4306
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 4,000 เล่ม
วารสาร จำนวน 20 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 15 ฉบับ
สื่อออนไลน์ จำนวน 2 รายการ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 5
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library Resources and Educational Media center
สังกัดกระทรวงศึกษา
เว็บไซต์www.lec.up.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์054466666 ต่อ 3530-2
แฟกซ์054466666 ต่อ 3539
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 141,595 เล่ม
วารสาร จำนวน 123 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 18 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 6,337 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 84 รายการ
ฐานข้อมูล จำนวน 13 เรื่อง
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 3 แผ่น
e-Book จำนวน 1,467 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 12
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 3
นักวิชาการ/สารสนเทศ จำนวน 3
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดก่อตั้งเมือปี 2538 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การบริหารงานคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดวิทยาเขตพะเยาจึงเป็น ศูนย์บรรณสารรและสื่อการศึกษา
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษา
เว็บไซต์http://kus.kps.ku.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์034-351396
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 60,000 เล่ม
วารสาร จำนวน 50 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 7 ฉบับ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด