ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 51-60 of 713 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์เชียงใหม่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Ecole française d'extrême-orient,centre Chiang Mai
สังกัดecole frangaise d extreme-orient,centre chiayani อุดมศึกษาและการวิจัย
เว็บไซต์www.efeo.fr
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่E.F.E.O 131 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 272 421
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุด-
หัวหน้า/บรรณารักษ์ดร.รสคนธ์ ศิริยุกตานนท์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลrosakon.siriyuktanont@yahoo.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล22 ก.พ. 2560
ผู้ให้ข้อมูลดร.รสคนธ์ ศิริยุกตานนท์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)tourism library
สังกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์library.tourismthailand.org
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่1600 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์02-250-500 ต่อ 2180
แฟกซ์02-6528270
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดmagic library
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางทรรศน์พร เริ่มก่อกุล
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลtassaporn.rear@tat.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล25 ต.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางทรรศน์พร เริ่มก่อกุล
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)ministy of pnblic tleolth library
สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดisis
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลสมใจ รอดขำ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)bureau of science and technology information
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์http://siweb.dss.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่75/7 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์02-201-7252-56
แฟกซ์02-201-7265
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดVTLS
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลporntip@dss.go.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวพรทิพย์ เส็นสด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Psychology Library
สังกัดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์-
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ที่ตั้งของห้องสมุด : ห้องสมุดคณะจิตวิทยา อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2 ซอยจุฬา 12 แขวงวังใหม่ เขตพญาไท กทม. 10330ที่อยู่ทางไปรษณีย์ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์02-2181185
แฟกซ์02-2181195
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดSIERRA
หัวหน้า/บรรณารักษ์-
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล-
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล31 พ.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูล-
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษตร บัณฑิต
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)acadermic resources center
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิต กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.library.kbu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่1761 สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซ.พัฒนาการ 37 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์0
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดkbulib
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลdaowhanong.sr@kbu.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลอาจารย์บุญญาพร มารุ่งเรือง
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Office of Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.arit.cmru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่202 ถ.ช้าง เผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดVTLS
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.มะลิ หาญปราณี
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsutthinan_chu@cmru.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.มะลิ หาญปราณี
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Center of Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.carit.rmutk.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่2 ถ .นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดALIST
หัวหน้า/บรรณารักษ์ดร.ธวัชชัย สารวงษ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpornvichian.s@rmutk.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลดร.ธวัชชัย สารวงษ์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่112 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์36266561
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดHappy Library
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสมพิศ สัตตวัชรเวช
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลssattawatcharawed@yahoo.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสมพิศ สัตตวัชรเวช
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่119 ม.1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.มณี เทพาชมภู
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลthephachomphu@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.มณี เทพาชมภู