ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 181-190 of 738 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Office Document and Information, STOU
สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.library.stou.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่9/9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ .นนทบุรี 11120
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)burapha university library
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.lib.buu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)agriclture library
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://library.cmu.ac.th/faculty/agric
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วย แก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Stamford International University Library, Petchburi Campus
สังกัดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เว็บไซต์www.stamford.edu
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่1458 Petchkasem Road. Cha-am. Petchburi 76120 Thailand.
โทรศัพท์08 46 090090
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Central Library of Eastern Asia University
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://library.eau-eastern.asia/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์0-2577-1028-31 # 233, 225, 231
แฟกซ์0-2577-3066
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 92,328 เล่ม
วารสาร จำนวน 15,095 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 15 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 152,023 แผ่น
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 3
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 6
อาจารย์/ครู จำนวน 3
อื่น ๆ จำนวน 3
ประวัติห้องสมุดเริ่มเปิดดำเนินการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 พร้อม ๆ กับการเปิดดำเนินการของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพร้อมกับพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักหอสมุดกลาง
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนคลองยางประชานุ สรณ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Klongyangprachanusorn School Library
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระบี่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.pn-school.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่1 ม.7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ .กระบี่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณ อนุสรณ์)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library kalanton
สังกัดโรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่646 ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขตสวนหลวง กทม.
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเสริมปัญญา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Sermpanya Library
สังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย Thai Library Association
เว็บไซต์www.tla.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 273 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์0
แฟกซ์034-589-447
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนคำแคน วิทยาคม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)khamkaenwittayakhom school
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set