ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 171-180 of 738 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)central library of easten asia university
สังกัดมหาวิทยาลัยอีสเทิร์เอเชีย
เว็บไซต์http://eaulib.cau.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่200 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒ น์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Panyapiwat Institute of Management Library
สังกัดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.lib.pim.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่85/1 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ .นนทบุรี 11120
โทรศัพท์02-832-0377
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่----
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)office of acadamie resources and information technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://arcm.rmu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่80 ถ .นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์043-742-616
แฟกซ์043-725-433
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Institute of Human Rights and Pasce Studies Library
สังกัดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์024410813-15
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)rangsit univenty library
สังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://library.ssu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์02-997-22000 ต่อ 3460
แฟกซ์02-997-2200 ต่อ 3473
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราม คำแหง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Ramkhamhaeng University Library
สังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.lib.ru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์02-510-8635
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่----
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Library and education media center
สังกัดมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชี่ยงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่169 ม.3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์053-819-960
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Srinakharinthawirot University Library
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.lib-swu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่----
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)John F. Kennedy Library
สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://tanee.oas.psu.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์0-7331-3486
แฟกซ์0-7333-3587
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย ธนบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)library and information resource center
สังกัดมหาวิทยาลัยธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.thonburl-u.acth/lib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่248 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160
โทรศัพท์02-809-0823 ต่อ 215
แฟกซ์02-809-0831
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set