การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทตระหนักถึงบทบาทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ ได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้

Download โครงการ :